ណី ៣

វិញ្ញាបនបត្រ

XEXA Tech ទទួលបានប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មបរទេសក្នុងឆ្នាំ 2018
ក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អនៃក្រុម Ankexin ក្នុងឆ្នាំ 2018
ពានរង្វាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ល្អបំផុតរបស់ក្រុម Yongxing ក្នុងឆ្នាំ 2020
XEXA បានទទួលងារជា International High-Tech Enterprise នៅក្នុងឆ្នាំ 2009

វិញ្ញាបនបត្រ 1
វិញ្ញាបនបត្រ ២
វិញ្ញាបនបត្រ ៣
វិញ្ញាបនបត្រ ៤

10 "គំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់" វិញ្ញាបនប័ត្រប៉ាតង់

វិញ្ញាបនបត្រ ៥
វិញ្ញាបនបត្រ ៦
វិញ្ញាបនបត្រ ៧
វិញ្ញាបនបត្រ ៨
វិញ្ញាបនបត្រ ៩
វិញ្ញាបនបត្រ ១០
វិញ្ញាបនបត្រ ១១
វិញ្ញាបនបត្រ ១២
វិញ្ញាបនបត្រ ១៣
វិញ្ញាបនបត្រ ១៤

5 វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីការរក្សាសិទ្ធិកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

វិញ្ញាបនបត្រ ១៥
វិញ្ញាបនបត្រ ១៦
វិញ្ញាបនបត្រ ១៧
វិញ្ញាបនបត្រ១៨
វិញ្ញាបនបត្រ ១៩