អង់តែនស្នែងរាងសាជី

អង់តែន Horn

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR1.2 ទទួលបាន 600-900GHz 25 dB

wr1.2

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR3 220-330GHz 25 dB

WR3

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR4 170-260GHz 25 dB

WR4

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR5 140-220GHz 25 dB

WR5

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR6 110-170GHz 25 dB

WR6

អង់តែនស្នែងទទួលបានស្តង់ដារ WR8 90-140GHz 25 dB

WR8

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR10 75-110GHz 25 dB

WR10

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR12 60-90GHz 25 dB

១២៤១២៣

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR15 50-75GHz 25 dB

WR15

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR28 26.5-40GHz 15dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR28 26.5-40GHz 15dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR34 22-33GHz 20dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR34 22-33GHz 20dB

អង់តែនស្នែងទទួលបានស្តង់ដារ WR42 18-26.5 GHz15dB

អង់តែនស្នែងទទួលបានស្តង់ដារ WR42 18-26.5 GHz15dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR90 8.2-12.4GHz 10dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR90 8.2-12.4GHz 10dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR90 8.2-12.4GHz 15dB

អង់តែនស្នែងស្តង់ដារ WR90 8.2-12.4GHz 15dB