អំពី 2

គុណភាព

យើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពដ៏ត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ធ្វើស្តង់ដារអង្គការនៃការលក់ ផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម។ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបច្ចេកវិជ្ជាផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់ គោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ត្រួតពិនិត្យផលិតកម្ម និងទំនាក់ទំនងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។យើងបានឆ្លងផុតវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគុណភាព ISO9001:2015 និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុលោមតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព វិញ្ញាបនបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុលោមតាមឧបករណ៍យោធា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព វិញ្ញាបនបត្រ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពផលិតផល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាបន្ត។

គុណភាព ១
គុណភាព ២